Pagrindinis mokyklos tikslas – mokyklos bendruomenės gebėjimo keistis, gyventi, veikti prisitaikant prie besikeičiančios politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės aplinkos stiprinimas.

Ilgalaikis tikslas – padėti kiekvienam vaikui įgyti dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, pozityvų požiūrį į sveikatą ir sportą, gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

  •  Veikli, solidari, besimokanti bendruomenė.
  •  Ugdymo kokybė.
  •  Mokinių mokymosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas.
  •  Doras, siekiantis žinių, savarankiškas, kūrybingas, patriotiškas žmogus.
  •  Patraukli saugi mokykla.

Mokyklos 2016-2018 metų veiklos tikslai ir uždaviniai.

1 tikslas. Gerinti ugdymo ir mokymosi  kokybę.
1 uždavinys. Taikyti efektyvias ugdymo ir mokymosi strategijas, kad kiekvienas mokinys, pasiektų mokymosi pažangą.
2 uždavinys. Efektyviai įgyvendinti pagalbos mokiniui teikimo tvarką, sukurti mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo bei socialinių kompetencijų ugdymo modelį ir jį įgyvendinti.
2 tikslas. Kurti saugią, atvirą ir sveiką ugdymosi aplinką.
1 uždavinys. Skatinti lyderystę, komandinį darbą ir bendruomeniškumą (pasidalytoji partnerystė).
2 uždavinys. Kurti modernias ugdymosi ir poilsio aplinkas.
3 uždavinys. Skatinti aukštą mokinių elgesio kultūrą.