Pagrindinis mokyklos tikslas – mokyklos bendruomenės gebėjimo keistis, gyventi, veikti prisitaikant prie besikeičiančios politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės aplinkos stiprinimas.

 

Ilgalaikis tikslas

        Padėti kiekvienam vaikui įgyti dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, pozityvų požiūrį į sveikatą ir sportą, gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

  •  Veikli, solidari, besimokanti bendruomenė
  •  Ugdymo kokybė
  •  Mokinių mokymosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas
  •  Doras, siekiantis žinių, savarankiškas, kūrybingas, patriotiškas žmogus
  •  Patraukli saugi mokykla

 

 

Mokyklos 2013-2015 metų veiklos tikslai ir uždaviniai.

1 tikslas. Gerinti ugdymo ir mokymosi kokybę.
1 uždavinys. Pritaikyti ir kūrybiškai bei veiksmingai įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas.
2 uždavinys. Sukurti gabių, talentingų ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymo modelį.
3 uždavinys. Skatinti pageidaujamą mokinių elgesį.
2 tikslas. Kurti saugią, patrauklią ir dinamišką mokyklą.
1 uždavinys. Parengti ir įgyvendinti olimpinio, sveikatos ir gyvenimo įgūdţių ugdymo programas ir jas įgyvendinti.
2 uždavinys. Pertvarkyti mokyklos vidaus struktūrą.
3 uždavinys. Atnaujinti ir turtinti mokyklos materialinius išteklius, juos veiksmingai panaudoti.
3 tikslas. Kurti nuolat besimokančią, pilietiškai aktyvią ir atsakingą bendruomenę.
1 uždavinys. Sukurti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo sistemą.
2 uždavinys. Skatinti komandinį darbą ir lyderystę, tobulinti bendruomenės bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
3 uždavinys. Puoselėti mokyklos kultūrą, tradicijas ir bendruomeniškumą.