Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:
    suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
    suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
     nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
     atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2016-2017 m. m. vykdant NMPP buvo naudojami šie mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiai:

    Skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai) 2 klasės mokiniams.
    Skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai (standartizuoti) 4 klasės mokiniams.
    Skaitymo, rašymo, matematikos testai (standartizuoti) 6 klasės mokiniams.
    Skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai (standartizuoti) 8 klasės mokiniams.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)