Mokytojų metodikos grupės

    Metodinės veiklos koordinatorė Rita Naruševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

  • Gimtosios lietuvių kalbos - pirmininkė Nijolė Petrulienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.
  • I ir II užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) - pirmininkė Vilma Petkuvienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.
  • Matematikos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų - pirmininkė Aniceta Chrapačienė, matematikos mokytoja metodininkė.
  • Socialinių mokslų - pirmininkas Artūras Linauskas, istorijos vyresnysis mokytojas.
  • Dorinio, meninio ir darbinio ugdymo - pirmininkė Marija Burneikienė, dailės mokytoja metodininkė.
  • Pradinio ugdymo - pirmininkė Dijana Jermakovienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
  • Klasės auklėtojų - pirmininkė Erika Lavrukėnienė, anglų kalbos mokytoja.
  • Kūno kultūros - pirmininkas Rytis Karnatka, kūno kultūros vyresnysis mokytojas.
  • Socialinės, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos specialistų - pirmininkė Danutė Lukoševičienė, socialinė pedagogė metodininkė.

2015 metodiniu pirmininkai

Metodikos grupių funkcijos, uždaviniai

1. Nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus; nustatyti grupių metodinės veiklos prioritetus.
2. Nagrinėti dalykų ugdymo programas, aprobuoti mokomųjų dalykų ilgalaikius planus ir teikti rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo.
3. Analizuoti mokinių ugdymosi sėkmingumą ir jų pasiekimus, atsižvelgiant į tai teikti siūlymus dėl ugdymo turinio koregavimo, numatyti pagalbą mokiniui.
4. Konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų.
5. Teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos vadovui, jo pavaduotojams ugdymui, mokytojų tarybai.