Mokyklos nuostatai

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 2015–2016 ir  2016-2017 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

2016-2018 m.m. strateginis veiklos planas

2017 metų veiklos planas

Rugsėjo mėnesio veiklos planas (Informacija ruošiama)

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinio individualios pažangos lapas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių individualios pažangos bei socialinių įgūdžių įsivertinimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokymosi pagalbos teikimo forma

2015m. mokyklos veiklos srities „Ugdymas ir mokymasis“ temos „Mokymo kokybė“ veiklos rodiklio „Išmokimo stebėjimas“ įsivertinimas.

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos 2013-2014 m.m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas

II srities „Ugdymas  ir mokymasis“, temos „Pamokos organizavimas“, veiklos rodiklio „Klasės valdymas“ įsivertinimas