Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinio individualios pažangos lapas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių individualios pažangos bei socialinių įgūdžių įsivertinimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, tvarkos aprašas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių renginių, ekskursijų (išvykų) organizavimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka

Mokinių sąsiuvinių tvarkos reikalavimai

Mokinio elgesio taisyklės

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės ir nuobaudų „kopėčios“

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo, įgyvendinant pagalbos ir prevencines priemones Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, tvarkos aprašas

Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo